WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejski

[ 2017-07-18 ]Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego gminy Pątnów – etap III oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pątnów” mająca na celu zapewnienie mieszkańcom gminy Pątnów ciągłości w dostawie wody o odpowiednim ciśnieniu, stabilizację parametrów wody w sieci oraz zwiększenie bezpieczeństwa p-poż na terenie gminy Pątnów w tym na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000/Załęczański łuk Warty kod PLH 100007, redukcję emisji zanieczyszczeń do ziemi, poprawę jakości życia mieszkańców, polepszenie jakości świadczonych usług w dostawie wody, dostarczanie wody mieszkańcom gminy w sposób ciągły, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowane efekty operacji: budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę – 6,949 km

                                                  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 9 szt

                                                  wyposażenie stacji uzdatnienia wody – 1 szt