WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Informacja dotycząca usuwania azbestu w 2019 roku

[ 2019-02-28 ]
Wójt Gminy Pątnów informuje o możliwości składania wniosków na sfinansowanie usunięcia z nieruchomości azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do 29 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Pątnów (I piętro, pok. Nr 110).
Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Pątnów, I piętro, pokój nr 110 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Pątnów – www.patnow.pl.
Załącznikami do wniosku są:
- kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości z której pochodzą wyroby zawierające azbest, bądź zgoda właściciela na realizację zadania.
- kserokopia zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenia na budowę, wymaganego w przypadku gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę.
- kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego azbest, że prace demontażu wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Dopuszcza się złożenie oświadczenia przez właściciela nieruchomości o prawidłowym wykonaniu zadania przez firmę świadczącą usługę demontażu pokrycia dachowego (dotyczy osób składających wniosek o odbiór i utylizację).
Finansowaniem będą objęte następujące czynności: demontaż, przygotowanie
do transportu, załadunek i transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Właściciel nieruchomości nie ponosi żadnych kosztów z tytułu w/w czynności.
Finansowanie nie obejmuje: kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego, kosztów demontażu powierzchni z innych materiałów niż zawierające azbest, elementów towarzyszących rozbiórce, kosztów zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi.
Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (do 90% kosztów realizacji zadania) oraz środki własne z budżetu Gminy Pątnów (od 10% kosztów realizacji zadania).
Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela Pani Dorota Kula, I piętro, pokój nr 110 (tel. 043 886 52 20 wew. 18).
Pliki do pobrania: