WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie warsztatów z coachem

[ 2019-01-22 ]
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na stanowisko coacha „przeprowadzenie warsztatów z coachem” w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.. Osoba prowadząca warsztaty musi posiadać wykształcenie w kierunku coacha a także minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy z określoną grupą docelową.
1.Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie,
Pątnów 48, 98-335 Pątnów
2.Termin i miejsce składania ofert: osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na w/w adres, (liczy się data wpływu oferty) e-mail : gops_patnow@post.pl
termin składania ofert – 31.08.2019
3.Forma zatrudnienia: umowa -zlecenie
4.Miejsce realizacji zamówienia: gmina Pątnów, powiat Wieluński
5.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są warsztaty z coachem w wymiarze 65 godzin (15 h warsztatów grupowych i 50 godzin warsztatów indywidualnych – po 5 godzin dla każdego uczestnika) zgodnie ze standardami kwalifikacji wsparcia w zakresie Aktywnej integracji RPO 2014-2020
Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społeczno-zawodowym.
Zakres kursu obejmuje:
- 65 godzinny program warsztatów z coachem, który zakłada pobudzenie wśród uczestników pewności siebie, pozytywnego postrzegania swojej sytuacji, pobudzenie wewnętrznej motywacji do działań służących poprawy jakości życia, wzrost pewności siebie, asertywność, niwelowanie i zapobieganie skutkom wykluczenia społecznego.
- czas, częstotliwość zajęć dostosowana w miarę możliwości do indywidualnych potrzeb
- język szkolenia prosty, zrozumiały dostępny dla wszystkich
- drukowanie materiałów dwustronne
- przerwy kawowe
Termin realizacji zadania: październik - listopad 2019 ,według opracowanego harmonogramu
6.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia :
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie
Anna Przydacz
tel: 43 886 52 20 / 43 886 51 79