WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Informacja o ogłoszeniu: „Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych”

[ 2019-01-22 ] | Udostępnij:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na „przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych” w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Firma/Podmiot prowadzący warsztaty musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
1.Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie,
Pątnów 48, 98-335 Pątnów
2.Termin i miejsce składania ofert: osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na w/w adres, (liczy się data wpływu oferty) e-mail: gops_patnow@post.pl
termin składania ofert do 01.04.2019
3.Forma zatrudnienia: umowa -zlecenie
4.Miejsce realizacji zamówienia: gmina Pątnów, powiat Wieluński
5.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze 30 godzin dla 10 uczestników projektu, zgodnie ze standardami kwalifikacji wsparcia w zakresie Aktywnej integracji RPO 2014-2020
Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społeczno-zawodowym.
Zakres treningu obejmuje:
-30 godzinny program, którego efektem będzie nabywanie kompetencji społecznych, wzmocnienie umiejętności interpersonalnych, nawiązywanie kontaktów społecznych, poprawa jakości życia.
- czas, częstotliwość zajęć dostosowana w miarę możliwości do indywidualnych potrzeb
- język szkolenia prosty, zrozumiały dostępny dla wszystkich
- drukowanie materiałów dwustronne
- przerwy kawowe
Termin realizacji zadania: maj 2019 ,według opracowanego harmonogramu
6. osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia :
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie
Anna Przydacz
tel: 43 886 52 20 / 43 886 51 79