WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Informacja o ogłoszeniu: zatrudnienie psychologa

[ 2019-01-22 ]
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na stanowisko psychologa w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osoba prowadząca warsztaty musi posiadać wykształcenie w kierunku psycholog.
1.Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie,
Pątnów 48, 98-335 Pątnów
2.Termin i miejsce składania ofert: osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na w/w adres, (liczy się data wpływu oferty) e-mail : gops_patnow@post.pl
termin składania ofert – 30.01.2019
3.Forma zatrudnienia: umowa -zlecenie
4.Miejsce realizacji zamówienia: gmina Pątnów, powiat Wieluński
5.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów w wymiarze 60 godzin porad indywidualnych ( po 6 godzin na jednego uczestnika projektu) oraz 60 godzin porad grupowych, dla 10 uczestników projektu zgodnie ze standardami kwalifikacji wsparcia w zakresie Aktywnej integracji RPO 2014-2020
Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społeczno-zawodowym.
Zakres wsparcia obejmuje:
- program 120 godzinny(60 godzin porad indywidualnych i 60 godzin porad grupowych), którego efektem jest podniesienie kompetencji psychospołecznych i życiowych
- czas, częstotliwość zajęć dostosowana w miarę możliwości do indywidualnych potrzeb
- język szkolenia prosty, zrozumiały dostępny dla wszystkich
- drukowanie materiałów dwustronne
- przerwy kawowe
Termin realizacji zadania: luty – maj 2019, według opracowanego harmonogramu
6.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia :
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie
Anna Przydacz
tel: 43 886 52 20 / 43 886 51 79