WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej

[ 2019-01-22 ]
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór na przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Firma/Podmiot prowadzący warsztaty musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
1.Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie,
Pątnów 48, 98-335 Pątnów
2.Termin i miejsce składania ofert: osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na w/w adres, (liczy się data wpływu oferty) e-mail : gops_patnow@post.pl
termin składania ofert do 15.02.2019
3.Forma zatrudnienia: umowa w formie zlecenia usługi szkoleniowej
4.Miejsce realizacji zamówienia: gmina Pątnów, powiat Wieluński
5.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej w wymiarze 25 godzin dla 5 uczestników projektu zgodnie ze standardami kwalifikacji wsparcia w zakresie Aktywnej integracji RPO 2014-2020
Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społeczno-zawodowym.
Zakres kursu obejmuje:
- 25 godzinny program kursu obsługi kasy fiskalnej, którego efektem jest podniesienie kompetencji zawodowych a w konsekwencji przyczyni się do aktywizacji społeczno-zawodowej. Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia.
- czas, częstotliwość zajęć dostosowana w miarę możliwości do indywidualnych potrzeb
- język szkolenia prosty, zrozumiały dostępny dla wszystkich
- drukowanie materiałów dwustronne
- przerwy kawowe
Termin realizacji zadania: marzec 2019, według opracowanego harmonogramu
6. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia :
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie
Anna Przydacz
tel: 43 886 52 20 / 43 886 51 79