WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie zajęć z zakresu „doradztwa zawodowego”

[ 2019-01-22 ]
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie ogłasza nabór  na zlecenie usługi szkoleniowej z zakresu „Doradztwa zawodowego”  w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego  w ramach osi Priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie 2014-2020. Firma prowadząca szkolenie musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej oraz wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.
1.Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie,
Pątnów 48, 98-335 Pątnów
2.Termin i miejsce składania ofert: osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na w/w adres, (liczy się data wpływu oferty) e-mail : gops_patnow@post.pl
termin składania ofert do 01.07.2019
3.Forma zatrudnienia: umowa w formie zlecenia usługi szkoleniowej
4.Miejsce realizacji zamówienia: gmina Pątnów, powiat Wieluński
5.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 40 godzin ogółem (indywidualne i grupowe) dla 10 uczestników projektu zgodnie ze standardami kwalifikacji  wsparcia w zakresie  Aktywnej integracji RPO 2014-2020
Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społeczno-zawodowym.
 Zakres zajęć z doradztwa zawodowego obejmuje:
- program szkolenia 40 godzinny (10 godzin wsparcia grupowego i 30 godzin wsparcia indywidualnego - po 3 godziny dla każdego uczestnika), którego efektem jest nabycie umiejętności z zakresu: diagnozy  własnego potencjału zawodowego, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, aktywne metody poszukiwania  zatrudnienia , podstawy przedsiębiorczości.
- wykształcenie, kompetencje doradcy zawodowego adekwatne do  przewidzianego wsparcia
- język szkolenia prosty, zrozumiały dostępny dla wszystkich
- zapewnienie materiałów szkoleniowych (drukowanie materiałów dwustronne)
- przerwy kawowe
Termin realizacji zadania: wrzesień 2019, według opracowanego harmonogramu
6.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia :
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie
Anna Przydacz
tel: 43 886 52 20 / 43 886 51 79