WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pątnów na 2019 rok

[ 2019-01-21 ] | Udostępnij:
Zarządzenie Nr 4/2019
Wójta Gminy Pątnów
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pątnów na 2019 rok
Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) w związku z Uchwałą Nr II/12/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia.
§ 2. Zlecenie powyższego zadania nastąpi w formie powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pliki do pobrania: