WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Klauzula informacyjna

[ 2018-09-03 ] | Udostępnij:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informujemy, że:
1) Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Pątnów 48, 98-335 Pątnów;
2) Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pątnowie jest Mateusz Drab, e-mail: mateuszdrab@diodo.hub.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz artykułu 9 ust. 2 litera b. RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązującego prawa;
5) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel.: 22 860 70 86
7) Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych oznacza brak możliwości skorzystania z usług świadczonych przez GOPS.