WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Rolniku - upadek to nie przypadek

[ 2018-12-12 ] | Udostępnij:
Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wska-zują, iż corocznie blisko połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki osób. W 2017 roku, do Placówki Terenowej KRUS w Wieluniu zgłoszo-no 85 wypadków przy pracy rolniczej. Około 56,8% z nich stanowiły upadki osób.
Duża ilość upadków rolników podczas pracy jest spowodowana złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek warunków atmosferycznych. Szczególnie w okresie zimowym, opa-dy śniegu i deszczu oraz towarzyszące opadom mrozy powodują, że podłoże staje się śli-skie, grząskie i nierówne.
Często do upadków na terenie gospodarstw dochodzi także wskutek pośpiechu poszko-dowanych oraz braku dbałości o ciągi komunikacyjne, które nie są wydzielone lub zostają źle wydzielone, albo też wskutek nieuprzątania dojść do budynków i nieporządku we-wnątrz obiektów. Niejednokrotnie przyczyną upadku bywa również wyeksploatowane albo zabrudzone obuwie robocze.
Z prowadzonych przez Kasę analiz wynika, że szczególnie często zdarzają się potknięcia o wysokie progi w wejściach i przejściach budynków inwentarskich. Wiele budynków in-wentarskich starego typu posiada takie zagrożenia konstrukcyjne.
Kolejna liczna grupa urazów w gospodarstwie rolnym powstaje w wyniku wypadków spowodowanych upadkiem osób ze strychów, poddaszy, stodół i innych budynków go-spodarczych, podczas układania i zrzucania pasz objętościowych i słomy przez niezabez-pieczone otwory zrzutowe w stropach i ścianach budynków. Upadek ze strychu lub podda-sza najczęściej kończy się ciężkimi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią poszkodowanych. Każdego roku zdarzają się także tragiczne w skutkach wpadnięcia do niezabezpieczonych dołów i odkrytych studzienek ściekowych, szamb, zbiorników na gnojowicę.
Wśród przyczyn upadków obserwujemy również: nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych oraz nieprawidłowo skonstruowane i usytuowane drabi-ny. Zarówno szczeble drabin, jak i stopnie przy ciągnikach i maszynach często zabrudzone są ziemią oraz resztkami roślinnymi, co sprzyja ześlizgnięciom i upadkom z wysokości. Ta-kie upadki kończą się często groźnymi urazami kończyn dolnych i górnych.
W trosce o własne bezpieczeństwo, w okresie mniejszej liczby prac rolniczych warto pomy-śleć o poprawie stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz o wyeliminowaniu za-niedbań występujących w obejściu, które mogą doprowadzić do wypadku.
Aby zminimalizować ryzyko upadków przy pracy w gospodarstwie rolnym należy:
 likwidować śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych poprzez usuwanie śnie-gu, posypywanie oblodzeń piaskiem, popiołem lub trocinami;
 wyrównywać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnie placów i przejść;
 utrzymywać czystość i porządek na podwórzu oraz w ciągach komunikacyjnych;
 stosować obuwie z antypoślizgowym protektorem podeszwy, najlepiej z cholewką chroniącą kostkę;
 na ośnieżonych lub oblodzonych powierzchniach stosować nakładki na obuwie, tzw. raczki antypoślizgowe;
 naprawiać uszkodzone stopnie oraz zamontować barierki wzdłuż ciągu schodów i na podeście;
 zabezpieczać otwory zrzutowe na strychach, poddaszach;
 stosować bezpieczne drabiny i podesty przy pracach na wysokości (bezpieczna drabina ma mocne i właściwie zamocowane szczeble, jest zabezpieczona przed po-ślizgiem lub przechyłem – u dołu gumowymi lub ostrymi zakończeniami, u góry hakami; kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65° do 75°, a drabina po-winna wystawać minimum 0,75 m nad powierzchnię, na którą wchodzi użytkow-nik);
 schodzić z ciągnika rolniczego plecami skierowanymi w kierunku zejścia (tak jak podczas wchodzenia), przytrzymując się przeznaczonych do tego uchwytów;
 oświetlać miejsca, w których się poruszamy;
 w przypadku braku możliwości usunięcia progów, oznaczyć je w widoczny spo-sób.
W każdej placówce KRUS dostępne są bezpłatne broszury i ulotki związane z kampanią „Upadek to nie przypadek”. Na stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl) jest możli-wość obejrzenia filmu pod tym samym tytułem. W materiałach tych szczegółowo omówio-no sposoby zapobiegania upadkom osób w gospodarstwach rolnych. Zachęcamy do zapo-znania się z publikacjami.
Na szkoleniach organizowanych dla rolników, pracownicy Kasy przekazują bezprzewodo-we lampy LED z czujnikiem ruchu, które mogą być wykorzystane do doświetlania miejsc potencjalnie niebezpiecznych. W konkursach wiedzy o BHP w rolnictwie, organizowanych na zakończenie szkoleń, do wygrania są nakładki antypoślizgowe na obuwie i taśmy anty-poślizgowe.
Przypominamy również, że zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej powinien dokonać poszkodowany lub inna osoba niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną, w Placówce Terenowej KRUS w Wieluniu. Późne zgłoszenie wypadku utrudni przeprowa-dzenie postępowania powypadkowego i może mieć wpływ na przyznanie prawa do jedno-razowego odszkodowania.
Tomasz Nowicki
dyrektor
Oddziału Regionalnego
KRUS w Łodzi