WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Głosowanie przez pełnomocnika

[ 2018-10-02 ]

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy;
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 3. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 4. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w:

 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,

a także wyborcy głosujący korespondencyjnie.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek (wniosek do pobrania na dole strony) do Wójta Gminy Pątnów. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 9 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 października 2018 r. Wniosek może być złożony pocztą, lub przez dowolną osobę w Urzędzie Gminy Pątnów. Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (zgoda do pobrania na dole strony),
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.

Akt pełnomocnictwa (do pobrania na dole strony) jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy Pątnów, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie. Pełnomocnictwa udziela się przed Wójtem Gminy Pątnów lub przed inny pracownikiem Urzędu Gminy Pątnów upoważnionym przez Wójta Gminy Pątnów do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W imieniu Wójta wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przyjmuje p. Dorota Kula, Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów (pokój nr 110), tel. 43 8865220 w. 18.

Wyborca ma prawo cofnąć pełnomocnictwo:

 1. głosując osobiście, jeśli nie zagłosował przed nim jego pełnomocnik (głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo);
 2. składając stosowne oświadczenie:
  - Wójtowi Gminy Pątnów, najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 19.10.2018 r.
  - właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, jeśli nie zagłosował wcześniej jego pełnomocnik (głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo).
Pliki do pobrania: