WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Informacja o nowych stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[ 2016-01-26 ]
W związku z Uchwałą Nr VII/41/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty Wójt Gminy Pątnów informuje, iż miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą
od dnia 01.04.2015 r. odpowiednio:
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny – 7,50 zł od mieszkańca,
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 13,50 zł od mieszkańca.
Stawka opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, nie uległa zmianie.
Zgodnie z treścią przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Wszelkich informacji udziela Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji Gminy: II piętro (pokój nr 1), tel. 0-43 886 52 20