WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DS. PODATKÓW I OPŁAT

[ 2018-02-12 ]
WÓJT GMINY PĄTNÓW
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
DS. PODATKÓW I OPŁAT

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów
Określenie stanowiska: Stanowisko ds. Podatków i Opłat - 1  etat
         
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1.Obywatelstwo polskie.
2.Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
3.Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.Nieposzlakowana opinia.
5.Wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne.
6.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
7.Znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, w szczególności znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, ordynacja podatkowa, o finansach publicznych, o rachunkowości, o pracownikach samorządowych, o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
8.Znajomość obsługi komputera.

WYMAGANIA  DODATKOWE:
1.Umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku.
2.Wysoka kultura osobista.
3.Odporność na stres.
4.Komunikatywność w mowie i piśmie.
5.Sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, dokładność, operatywność.

ZAKRES  ZADAŃ  WYKONYWANYCH  NA  STANOWISKU:
1)gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych przez podatników;
2)przygotowywanie propozycji wysokości stawek podatku i opłat lokalnych i administracyjnych;
3)wymiar, rozliczanie podatku i opłat lokalnych określanych w odrębnych przepisach;
4)prowadzenie spraw dotyczących ulg i umorzeń zaległości podatkowych;
5)prowadzenie rejestru podań o przesunięcie terminu zobowiązań podatkowych i umorzeń;
6)przygotowywanie sprawozdań dotyczących skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych przez gminie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz skutków rozłożenia na raty;
7)prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla zintegrowanego systemu katastralnego;
8)sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań i zestawień;
9)współpraca z instytucjami: KRUS, ZUS i PFRON.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
1) rodzaj pracy: praca umysłowa;
2) miejsce pracy: Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48;
3) wymiar etatu: 1;
4) czas pracy: limitowany, stałe godziny pracy;
5) wynagrodzenie: stałe.
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce pracy w budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Stanowisko pracy usytuowane na parterze, związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, obsługą interesantów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WSKAŹNIKA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRA-WNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM OGŁOSZENIE NABORU
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu styczniu 2018 r. nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

WYMAGANE   DOKUMENTY:
1.List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu.
2.Życiorys (CV).
3.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem.
5.Kserokopie świadectw pracy, poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem, w przypadku trwającego stosunku pracy oświadczenie kandydata o zatrudnieniu.
6.Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
7.Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
8.Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
9.Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.
10.Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne, o których mowa w pkt. 1 i 2 powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 902 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z adnotacją "Dotyczy naboru na stanowisko ds. Podatków i Opłat w Urzędzie Gminy Pątnów 1 etat" należy składać:
-osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pątnów (sekretariat - I piętro, pokój Nr 104 );
-pocztą elektroniczną na adres gmina@patnow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego;   
-pocztą na adres: Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów;
w terminie do dnia 16 lutego 2018 r. do godziny 15:00. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pątnów (www.patnow.biuletyn.net) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko.
Pliki do pobrania: