WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

[ 2018-02-01 ]

Zarządzenie Nr 12/2018
Wójta Gminy Pątnów

z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pątnów na 2018 rok

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w związku z Uchwałą Nr XXXIII/229/17 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia.

§ 2. 

1. Zlecenie powyższego zadania nastąpi w formie powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pliki do pobrania: